Tuesday, March 5, 2024

Cách thêm biểu tượng cho các bài đăng tùy chỉnh trong WordPress (phần 1)

Cách thêm biểu tượng cho các bài đăng tùy chỉnh trong WordPress

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào bạn có thể thêm các biểu tượng tùy chỉnh cho các loại bài đăng tùy chỉnh của mình trong WordPress?

Nếu vậy, thì ngày hôm nay và ngay bây giờ. Trong bài viết này, An Nhiên sẽ hướng dẫn bạn cách thêm biểu tượng cho các loại bài đăng tùy chỉnh trong WordPress.

Thêm biểu tượng vào bài đăng tùy chỉnh bằng Plugin:

Đầu tiền bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin CPT Custom Icon . Sau khi kích hoạt, chỉ cần đi tới Cài đặt -» Cài đặt biểu tượng tùy chỉnh CPT. Ở đây bạn sẽ thấy các loại bài đăng tùy chỉnh của mình được liệt kê. Tiếp theo, nhấp vào nút “Chọn biểu tượng” bên cạnh loại bài đăng tùy chỉnh và sau đó chọn phông chữ từ Menu.

Cách thêm biểu tượng cho các loại bài đăng tùy chỉnh trong WordPress
Cách thêm biểu tượng cho các loại bài đăng tùy chỉnh trong WordPress

Xem thêm >>> Kiến thức về CSS

Thêm biểu tượng bằng Plugin giao diện người dùng loại bài đăng tùy chỉnh:

Thêm biểu tượng vào loại bài đăng tùy chỉnh được tạo bằng plugin CPT UI rất đơn giản. Nó hỗ trợ Dashicons theo mặc định. Vì vậy trước tiên bạn cần truy cập vào trang web Dashicons và chọn biểu tượng bạn muốn sử dụng cho loại bài đăng của mình.

Cách thêm biểu tượng cho các loại bài đăng tùy chỉnh trong WordPress
Cách thêm biểu tượng cho các loại bài đăng tùy chỉnh trong WordPress

Nhấp vào biểu tượng trong danh sách sẽ hiển thị phiên bản lớn hơn của biểu tượng ở trên cùng. Bên cạnh nó, bạn sẽ thấy dòng CSS của biểu tượng. Nó sẽ giống như dashicons-groups, dashicons-calendar, dashicons-cart, v.v. Bạn cần sao chép dòng CSS này và chỉnh sửa loại bài đăng tùy chỉnh mà bạn muốn chỉnh sửa trong CPT UI. Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào liên kết Advanced Options và cuộn xuống phần Menu Icon, sau đó paste dòng CSS và nhớ lưu thay đổi.

Cách thêm biểu tượng cho các loại bài đăng tùy chỉnh trong WordPress
Cách thêm biểu tượng cho các loại bài đăng tùy chỉnh trong WordPress

Bạn cũng có thể tự tạo một biểu tượng hình ảnh và tải lên. Bằng cách nhấp vào Phương tiện » Thêm mới. Sau khi tải lên, nhấp vào liên kết Chỉnh sửa và sao chép URL tệp hình ảnh. Bây giờ, chỉ cần dán URL này vào trường biểu tượng menu trong cài đặt giao diện người dùng CPT.

Thêm biểu tượng theo cách thủ công vào các bài đăng tùy chỉnh:

Nếu bạn đã tạo loại bài đăng tùy chỉnh bằng cách CSS trong tệp plugin hoặc tệp functions.php dành riêng cho trang web. Thì bạn có thể thêm các biểu tượng menu theo cách thủ công. Chỉ cần truy cập vào trang Dashicons để chọn một biểu tượng và sao chép dòng CSS. Sau đó, hãy thêm nó vào mã bài đăng tùy chỉnh của bạn như thế này:

'menu_icon'   =>  'dashicons-cart',

Bạn cũng có thể thêm URL đầy đủ của tệp hình ảnh mà bạn muốn hiển thị dưới dạng biểu tượng, như sau:

'menu_icon'      => 'http://www.example.com/wp-content/uploads/2014/11/your-cpt-icon.png',

Dưới đây là đoạn mã đầy đủ tạo một bài đăng tùy chỉnh. Gọi là sản phẩm có biểu tượng menu:

// Register Custom Post Type
function custom_post_type() {

	$labels = array(
		'name'        => _x( 'products', 'Post Type General Name', 'text_domain' ),
		'singular_name'    => _x( 'Product', 'Post Type Singular Name', 'text_domain' ),
		'menu_name'      => __( 'Products', 'text_domain' ),
		'parent_item_colon'  => __( 'Parent Item:', 'text_domain' ),
		'all_items'      => __( 'All Items', 'text_domain' ),
		'view_item'      => __( 'View Item', 'text_domain' ),
		'add_new_item'    => __( 'Add New Item', 'text_domain' ),
		'add_new'       => __( 'Add New', 'text_domain' ),
		'edit_item'      => __( 'Edit Item', 'text_domain' ),
		'update_item'     => __( 'Update Item', 'text_domain' ),
		'search_items'    => __( 'Search Item', 'text_domain' ),
		'not_found'      => __( 'Not found', 'text_domain' ),
		'not_found_in_trash' => __( 'Not found in Trash', 'text_domain' ),
	);
	$args = array(
		'label'        => __( 'Products', 'text_domain' ),
		'description'     => __( 'Post Type Description', 'text_domain' ),
		'labels'       => $labels,
		'supports'      => array( ),
		'taxonomies'     => array( 'category', 'post_tag' ),
		'hierarchical'    => false,
		'public'       => true,
		'show_ui'       => true,
		'show_in_menu'    => true,
		'show_in_nav_menus'  => true,
		'show_in_admin_bar'  => true,
		'menu_position'    => 5,
		'menu_icon'      => 'dashicons-cart',
		'can_export'     => true,
		'has_archive'     => true,
		'exclude_from_search' => false,
		'publicly_queryable' => true,
		'capability_type'   => 'page',
	);
	register_post_type( 'Products', $args );

}

// Hook into the 'init' action
add_action( 'init', 'custom_post_type', 0 );

GGADS hy vọng bài viết này đã giúp bạn thêm các biểu tượng cho các loại bài đăng tùy chỉnh của mình trong WordPress. Bạn cũng có thể muốn xem cách sử dụng phông chữ biểu tượng trong trình chỉnh sửa bài đăng WordPress .

 

5/5 - (2 votes)
46,788FansLike

Bài Viết Mới