Saturday, June 22, 2024

Thủ thuật sử dụng Notepad++ ( phần 2)

Thủ thuật Notepad++ Hỗ trợ tối đa cho người dùng phổ thông và coder.

I. Xóa dòng + điều kiện với phần mềm Notepad++

1. Xóa các dòng có chứa kí tự (delete line if contains) với Notepad++

Ví dụ cần xóa tất cả các dòng có chứa từ “help

Bước 1. Menu Search -> Mark ... hoặc Ctr + F chọn Tab là Mark
Bước 2. Nhập từ khóa vào ô Find what là: help
Bước 3. Check vào Bookmark line và Wrap aroud -> click vào Mark All (nó sẽ đánh dấu tất cả các dòng có chứa từ help)
Bước 4: Menu -> Bookmark -> Remove Bookmarked Lines (xóa tất cả các dòng đã book mark)

2. Xóa các dòng không chứa kí tự (delete line if not contains) với Notepad++

Các bước 1,2,3 giống như trên.
Bước 4: Menu -> Bookmark -> Remove Unmarked Lines (xóa tất cả các dòng không book mark)

3. Xóa các dòng trắng (delete blank lines) với Notepad++

Menu Edit -> Line Operations -> Remove Empty Lines (Containing Black Character)

4. Xóa dòng ít hơn n kí tự (Removing lines with less than n characters) với Notepad++

Ví dụ xóa dòng có ít hơn 10 kí tự

^.{0,10}(\r\n?|\n|$)

5. Xóa dòng nhiều hơn n kí tự (Removing lines with than more n characters) với Notepad++

Ví dụ xóa dòng có nhiều hơn 10 kí tự

.{10}.+(\r?\n|\n|$)

6. Xóa các dòng trùng nhau (Remove duplicate lines) với Notepad++

Xem tại đây: https://ggads.pro/gg/phan-mem

II. Thêm kí tự vào dòng với phần mềm NotePad++

1. Thêm kí tự vào đầu dòng (Insert characters to begin line) với Notepad++

Ví dụ thêm vào từ help vào đầu, ở tất cả các dòng.

Find What: ^ -> Replace with: help

2. Thêm kí tự vào cuối dòng (Insert characters to end line) với Notepad++

Ví dụ thêm vào từ help vào cuối, ở tất cả các dòng.

Find What: $ -> Replace with: help

3. Thêm kí tự vào giữa 2 kí tự trong dòng với notepad++

Ví dụ thêm khoảng trăng vào giữa tất cả kí tự trong dòng abcd -> a b c d

Find What: (.) -> Replace with: $1

Chú ý: có khoảng trắng ở sau kí tự $1

1001 Thủ Thuật NotePad++
1001 Thủ Thuật NotePad++

 

III. Xóa kí tự trong dòng với phần mềm NotePad++

1.Sử dụng Notepad++  Xóa dấu kí tự cuối cùng trong dòng.

ví dụ xóa kí tự / ở cuối dòng

Find What: /$ -> Replace with: để trống

2.Sử dụng Notepad++ Xóa ký tự ở đầu dòng.

Ví dụ xóa http:// ở đầu dòng

Find What: ^http:// -> Replace with: để trống

3. Xóa tất cả ký tự ở sau 1 một ký tự nào đó

Ví dụ xóa tất cả ký tự ở sau từ help trong dòng

 Find What: help.* -> Replace để trống

4. Xóa tất các ký tự ở trước 1 ký tự nào đó trong dòng

Ví dụ xóa tất cả ký tự ở trước từ help trong dòng

 Find What: ^.+help -> Replace để trống

5. Xóa tất cả số (numbers) trong dòng

 Find What: [0-9]+ -> Replace để trống

6. Xóa dấu chấm đầu tiên trong dòng

 Find What: ^.?(.*) -> Replace: \1

7. Xóa kí tự ở đầu và ở cuối dòng.

Ví dụ: 20000sat 284sat 1440mins -> 284sat như vậy là xóa 20000sat ở đầu dòng và xóa 1440mins ở cuối dòng chỉ lấy 284sat ở giữa.

Find What: ^.{9}(.*).{9}$ -> Replace: $1

Giải thích: ^.{9}(.*).{9}$ regex xóa 9 kí tự ở đầu và 9 kí tự ở cuối, giữ lại đoạn giữa.

 

1001 Thủ Thuật NotePad++
1001 Thủ Thuật NotePad++

IV. Tìm ký tự trong dòng với phần mềm NotePad++

1.Tìm dòng có 3 số liên tiếp sau bằng phần mềm notepad++

Find what: /d/d/d

2. Tìm dòng là số với phần mềm notepad++

^\d+

 

1001 Thủ Thuật NotePad++
1001 Thủ Thuật NotePad++

3. Tìm dòng có 2 số liên tiếp nhau và phía sau là dấu 2 chấm “:”

^\d\d:$

 

1001 Thủ Thuật NotePad++
1001 Thủ Thuật NotePad++

V. Câu hỏi trong bài khi ứng dụng phần mềm với NotePad++

1.Câu hỏi 1

Text Gốc

Tên: A
Họ : B
Năm Sinh : 1990
Địa Chỉ : Quảng Phú
Thành Phố : Quảng Trạch
Tỉnh : Quảng Bình
SĐT : 01234567899
Tên: A
Họ : B
Năm Sinh : 1990
Địa Chỉ : Quảng Phú
Thành Phố : Quảng Trạch
Tỉnh : Quảng Bình
SĐT : 01234567899
Tên: A
Họ : B
Năm Sinh : 1990
Địa Chỉ : Quảng Phú
Thành Phố : Quảng Trạch
Tỉnh : Quảng Bình
SĐT : 01234567899
Tên: A
Họ : B
Năm Sinh : 1990
Địa Chỉ : Quảng Phú
Thành Phố : Quảng Trạch
Tỉnh : Quảng Bình
SĐT : 01234567899

Thành

A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 01234567899
A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 01234567899
A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 01234567899
A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 01234567899

Bước 1:

Find what:

Tên:

Thành

\n

Mục đích xóa cái Tên : thành xuống dòng

 

1001 Thủ Thuật NotePad++
1001 Thủ Thuật NotePad++

Bước 2:

Find what:

^(.*):

thành (chú ý có 2 khoảng trắng phía trước và phía sau của dấu |)

 |

Giải thích: Tìm string trước dấu 2 chấm “:” và đổi thành dấu “|“

 

1001 Thủ Thuật NotePad++
1001 Thủ Thuật NotePad++

Bước 3:

Find what:

\r\n

Thành (Empty)


Giải thích: Xóa cái xuống dòng.

 

1001 Thủ Thuật NotePad++
1001 Thủ Thuật NotePad++

Xem kết quả:

 

1001 Thủ Thuật NotePad++
1001 Thủ Thuật NotePad++

Các bạn có thể tham khảo và download free trực tiếp phần mềm notepad++ từ Trang Chủ

Click vào đây để Lấy mã

5/5 - (1 vote)
46,788FansLike

Bài Viết Mới